חשבונאות למתחילים

בלאי על נכסי השקעה (פחת)

תהליך ירידת הערך של רכוש קבוע, עקב שימוש בו או כתוצאה מהתיישנות שלו. בחשבונאות, ירידת ערך זו יכולה להירשם כהוצאה קבועה במהלך תקופת חייו של הנכס. הבלאי מכונה גם בשם פחת

בלאי על נכסי השקעה (פחת) 541בלאי על נכסי השקעה (פחת)