חשבונאות למתחילים

דו״ח על שינויים בהון העצמי

אחד מהדו"חות הנכללים בדו"ח הכספי. הדו"ח על השינויים בהון העצמי מתאר את השינויים בהון העצמי של החברה בתקופה מסוימת וממה הם נבעו. 

דו״ח על שינויים בהון העצמי589דו״ח על שינויים בהון העצמי