חשבונאות למתחילים

נכסים בלתי מוחשיים

נכסים שאין להם ממשות פיסית, אך הם בעלי ערך כלכלי לחברה. למשל: סימן מסחרי, פטנט, מוניטין, וכדומה. 

נכסים בלתי מוחשיים548נכסים בלתי מוחשיים