חשבונאות למתחילים

נכסים שוטפים

מזומנים ונכסים שצפויים להפוך למזומנים במסגרת הפעילות הרגילה של החברה, במהלך תקופה שאינה עולה על שנה. למשל: מלאי, התחייבויות מלקוחות, וכדומה. 

נכסים שוטפים582נכסים שוטפים