מימון למתקדמים

הערכת שווי מניה

מודל הצמיחה - הערכת שווי מניה על בסיס תשלומי הדיבידנד 

מודל הצמיחה מציג דרך פשוטה להעריך את מחירה של מניה על פי שעורי הצמיחה של הדיבידנד.

על פי מודל הצמיחה, המחיר התיאורטי של המניה משתווה לערך הנוכחי של תקבולי הדיבידנד שהיא תניב מעתה ועד עולם, כשההיוון נעשה על פי מחיר ההון של הפירמה, שנסמלו- Ke.

מחיר ההון הוא התשואה המינימלית שהמשקיעים דורשים על השקעתם במניה של החברה. ובמידה והפירמה ממומנת גם על ידי הון זר, מחיר ההון יהיה הממוצע המשוקלל בין שער הריבית על ההלוואות שהחברה קיבלה לבין שיעור התשואה הנדרש על ידי בעלי המניות של החברה.

הערה: את התשואה הנדרשת, Ke ,ניתן למצוא בין השאר בעזרת נוסחת ה-SML בפרק הקודם
(כלומר תשואה נדרשת לסיכון).

נתייחס ל-3 תרחישים לגבי התפתחות רווחי הפירמה והדיבידנד, בעתיד.

 1. הרווח והדיבידנד אינם משתנים לאורך השנים.
  הנוסחה לחישוב שווי המניה היא: `D_0/(Ke`
  מקרא
  `D_0` - סכום הדיבידנד האחרון שהתקבל  
  `Ke` - מחיר ההון
 2. הרווחים והדיבידנד צומחים מדי שנה ולנצח בשיעור זהה כלשהו (g). 
  לדוגמה g=5%.
  הנוסחה לחישוב שווי המניה היא: `(D_0[1+g])/(Ke-g)`
 3. שיעורי הצמיחה של הרווח והדיבידנד בתקופה 1 הם g1  ובתקופה 2 (שאחריה) הנמשכת לנצח, הם g2.

בתרחיש זה החישוב נעשה ב-4 מהלכים שמקבלים ביטוי בתרשים 22.

 1. חישוב NPV של תזרימי הדיבידנד בתקופה 1.
 2. חישוב NPV של תזרימי הדיבידנד בתקופה 2, כשה-NPV מתייחס למועד המתחיל בתקופה 2 (סוף תקופה 1).
 3. חישוב ה-NPV של תקופה 2, להיום (זמן 0).
 4. סיכום תזרימי הדיבידנד של שתי התקופות להיום [1+3].

תרשים 22

שיעור הצמיחה

הערכת שווי מניה524הערכת שווי מניה