מימון למתקדמים

נכס חסר סיכון והצבתו במישור

נכס חסר סיכון הוא השקעה בעלת תוחלת כלשהי וסטיית תקן 0 (אפס). כלומר, בוודאות נקבל את התוחלת.
דוגמאות לנכסים חסרי סיכון הם:
מבחינת החוסכים: פיקדון בבנק, אג"ח ממשלתי וכיו"ב.
מבחינת המלווים: מלווים לדוגמה- בנקים ומוסדות פיננסיים: הלוואה המובטחת בערבות המדינה.
בתרשים 3 נקודות a ו-b במישור מייצגות 2 נכסים חסרי סיכון.
  • נקודה a –  פקדון בבנק המניב תשואה של 3%.
  • נקודה b – הלוואה המניבה לבנק תשואה של 5%.

תרשים 3

 נכס חסר סיכון והצבתו במישור

נכס חסר סיכון והצבתו במישור532נכס חסר סיכון והצבתו במישור