תורת היצרן א'

פרק 1 – גורמי הייצור, תפוקת הייצור והוצאות הפירמה

פרק 1 – גורמי הייצור, תפוקת הייצור והוצאות הפירמה565פרק 1 –  גורמי הייצור, תפוקת הייצור והוצאות הפירמה