תורת המימון למתחילים

חישוב ערך נוכחי לזרם תקבולים (או זרם תשלומים)

נתחיל בהגדרות:

  • זרם תקבולים הוא סידרה של סכומי כסף המתקבלים במועדים שונים בעתיד.
  • זרם תשלומים הוא סידרה של סכומי כסף שיש לשלמם במועדים שונים בעתיד.

גם לזרם תקבולים (וכן לזרם תשלומים) ניתן לחשב ערך נוכחי. נראה זאת באמצעות הדוגמא הבאה: נניח שבמהלך שלוש השנים הבאות אתה אמור לקבל בסוף כל שנה מילגת לימודים בסך 1000 ש"ח (3 תקבולים בסך הכל).

ונניח שריבית ההיוון לגביך היא 8%.

הערך הנוכחי של זרם התקבולים הוא 2,577 ש"ח. כלומר: תהיה אדיש בבחירתך בין קבלת 2,577 ש"ח היום לבין קבלת זרם התקבולים הנ"ל.
כיצד חישבנו את הערך הנוכחי של זרם התקבולים? כפי שנראה באיור שלהלן, תחילה חישבנו את הערך הנוכחי של כל תקבול ותקבול בנפרד ואח"כ חיברנו את שלושת הערכים הנוכחיים שהתקבלו.  ערך נוכחי

חישוב ערך נוכחי לזרם תקבולים (או זרם תשלומים)584חישוב ערך נוכחי לזרם תקבולים (או זרם תשלומים)