תורת המימון למתחילים

מונחים שימושיים בעולם המימון

היוון - הפעולה החשבונאית של חישוב הערך הנוכחי נקראת: "היוון" (מהמילה הווה=עכשיו)

ריבית היוון - זו הריבית המשמשת לחישוב הערך הנוכחי. אצל החסכן בחרנו ב - 5% ואצל ה"חייב" ב- 15%.

סכום ההיוון - מילה נרדפת ל"ערך נוכחי"

זרם תקבולים - סידרה של תקבולי כסף במועדים שונים בעתיד. לדוגמא: קבלת 100 ש"ח מדי שנה, במשך 20 שנה.

זרם תשלומים - סידרה של תשלומי כסף במועדים שונים בעתיד. לדוגמא: תשלום 100 ש"ח מדי שנה במשך 20 שנה לבנק.

מונחים שימושיים בעולם המימון557מונחים שימושיים בעולם המימון