הספריה המקוונת

הספריה המקוונת
מומלץ לכל מי שמעוניין להעשיר את עצמו בידע כלכלי ופיננסי. וכן, לסטודנטים המעוניינים לשדרג משמעותית את ציוניהם

התלמיד מקבל גישה לכל הספרים המקוונים שלנו

מחיר מנוי: ₪29 לחודש
לפרטים נוספים, טלפון: 03-7630698
רשימת הספרים
ספרים למתחילים -
כלכלה למתחילים א'

תפוקה שולית פוחתת והוצאה שולית עולה, עקומת התמורה, יתרון יחסי, תוצר מקומי גולמי וחשבונאות לאומית, ביקוש והיצע, משקי בית, בנקים מסחריים והבנק המרכז

כלכלה למתחילים ב'

אינפלציה ומדד המחירים לצרכן, תורת הכמות של הכסף, תעסוקה ואבטלה, ד"ר קיינס ותורתו, תקציב המדינה, מאזן התשלומים, מושגי יסוד בכלכלה

סטטיסטיקה למתחילים

מבוא, הצגת נתונים, מדדים, הסתברות, התפלגות נורמלית

חשבונאות למתחילים

רישום ותיעוד, הדוחות הכספיים, ניתוחי דוחות כספיים, מושגי יסוד בחשבונאות

הבורסה למתחילים

מוסשגים ראשוניים, מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, קרנו תנאמנות, אופציות מעו"ף, הבורסה בארה"ב, ניתוח טכני

תורת המימון

קרן וריבית, תורת המימון, מונחים מרכזיים ומשמעותם, סל מניות, שימוש במחשבון

מתמטיקה א'

מערכת צירים, הםונקציה, הנגזרת, גבולות, גרפים

כלכלה מבחנים

אוסף תרגילים ופתרונות בכלכלה

כלכלת ישראל

מדד המחירים לצרכן, אינפלציה, תמ"ג, צמיחה, צריכה, השקעה גולמית, חשבון הסחר, החשבון השוטף, מאזן תשלומים, תעסוקה ואבטלה, החוב הפנימי, החוב החיצוני, תקציב המדינה, הנכסים הכספיים, נטל המסים

להיות חכם על חזקים

הבנקים, משכנתא, פנסיה, בריאות, נדל"ן

איגרות חוב

רקע כללי, אג"ח לא צמודות, אג"ח מדדיות, אג"ח מט"חיות, אג"ח להמרה, אג"ח מידע נוסף, הסיכונים הכרוכים בהשקעה באיגרות חוב, דירוג איגרות חוב, מס הכנסה

שוק ההון האמריקאי

מבוא לשוק ההון האמריקאי, שוק המניות, קרנות נאמנות סחירות, שוק איגרות החוב, השחקנים בשוק ההון האמריקאי, תעשיית קרנות הנאמנות, השקעה בנדל"ן, מוצרים פיננסיים מוּבְנים, שוק הנגזרים במבט חטוף, פתיחת חשבון השקעה בארה"ב, מיסוי ההשקעות בארה"ב

אופציות

הקדמה, קניית אופציית CALL, קניית אופציית PUT, השלמות ומונחים, כתיבת אופציית CALL, כתיבת אופציית PUT, אופציות שקל-דולר, אופציות על מדד המעו"ף, אסטרטגיה, מחירו של חוזה סינתטי, עיסקה עתידית

אסטרטגיות מעו"ף

כתיבת אופציות, מהי אסטרטגית מעו"ף, אסטרטגיות, התווית קו הרווח, נספח

ספרים למתקדמים -
מימון למתקדמים

סל מניות, תיק השקעות, תוחלת תשואה, סטיית תקן, סטטיסטיקה של מימון, הצגה ואיפיון סלים, חישוב תוחלת וסטיית תקן של סל מניות, עקומת האדישות, תיק השקעות משופר, חזית יעילה משופרת CAPM, הבחנה בין משקיעים רגילים למשקיעים נועזים, השימוש במונחים תיק משופר ותיק יעיל,

מימון שאלות ותשובות

אוסף תרגילים ופתרונות במימון

סטטיסטיקה למתקדמים

משתנים מקריים, משתנים מקריים נפוצים, הקירוב הנורמלי לשמתנה המקרי הבינומי, מדגם ואמידה, מרווחי סמך, בדיקת השערות, התפלגות T

אקונומטריקה למתקדמים

רקע והנחות יסוד, קשרים בין משתנים, אמידה באקסל, תכונות האומדים והנחות קלאסיות, ניתוח סטטיסטי של תוצאות האמידה, רגרסיה מרובה, בדיקת השערות מרובות במבחן וואלד

תורת היצרן א'

גורמי הייצור, תפוקת הייצור והוצאות הפירמה, החלטות הפירמה לגבי הרכב גורמי הייצור, שוק של תחרות משוכללת, מונופול, דואופול, אוליגופול, אפליית מחירים

תורת היצרן ב'

גורמי ייצור, פונקציות ייצור, עלויות ייצור, תחרות משוכללת, מונופול, שיווי משקל ענפי, הקשר בין תשואה לגודל לעלות שולית, מונופול רגיל, התערבות הממשלה, מונופול המוכר לשני שווקים, מונופול וסחר בינלאומי, מונופול מפלה מושלם, מונופסון

תורת הצרכן א'

מגבלת התקציב, התועלת שהצרכן מפיק מהמוצרי, הסל הנבחר, השפעות הנובעות משינוי במחירי המוצרים, שינוי שקול ושינוי מפצה, בחירה בין פנאי למוצרים, נספח

תורת הצרכן ב'

הקדמה, פונקציות תועלת מקובלות, השפעת התחלופה והשפעת ההכנסה, שינוי שקול Equivalent Variation, שינוי מפצה Compensation Variation, גמישות

מאקרו כלכלה למתקדמים

מאקרו כלכלה, עקומת הביקוש, קיינס, מיסים, שער חליפין, עקומת ביקוש, עקומת ההיצע, שיווי משקל, מדיניות מוניטרית ומדיניות פיסיקלית, מודל AD-AS, מודל IS-LM, שוק הכסף

קהל היעד

סטודנטים המעוניינים להצטיין בלימודיהם

עובדים הנדרשים לידע פיננסי מגוון

המחפשים העשרה בתחומים הפיננסיים

דרישות
דרישות טכניות

מחשב אישי ו/או טבלט עם גישה לאינטרנט, וכן תוכנת סקייפ

דרישות לימודיות

לא נדרש כל ידע קודם

תוקף תוכנית

הגישה למסלול הינה על בסיס מנוי חודשי

03-7630698
טלפון לפרטים נוספים:

ספרים למתחילים online

ספרים למתקדמים online

תורת היצרן תורת הצרכן